Қаржылық есептілік

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ЕСЕП 2018 жылдың 31 желтоқсанына, мың теңгемен

Ескерт. 2018 жылғы
31 желтоқсан
2017 жылғы
31 желтоқсан
Активтер
Ақша қаражаты мен оның баламалары 5 44.798.305 41.239.167
Кредиттік ұйымдардағы қаражат 6 - 149.809
Клиенттерге берілген несиелер 7 43.004.358 45.066.761
Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек 8 186.617.217 183.288.007
Қаржылық жалдауға арналған мүлік 9 10.740.178 5.131.712
Корпоративтік табыс салығы бойынша ағымдағы активтер 17 175.427 125.579
Негізгі құралдар 10 995.816 1.040.490
Материалдық емес активтер 11 554.969 530.043
Қосылған құн салығы мен өтелуге жататын басқа да салықтар 12 3.891.038 3.106.338
Берілген аванстар 13 7.190.060 2.558.452
Басқа да активтер 20 966.510 576.406
Міндеттемелер
Акционердің алдындағы берешек 14 67.232.037 75.539.402
Кредиттік ұйымдардың қаражаты 15 41.807.710 40.429.623
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар 16 64.596.068 46.969.316
Корпоративтік табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған міндеттемелер 17 1.338.197 1.669.304
Алынған аванстар 18 4.263.925 3.555.199
Кейінге қалдырылған қосылған құн салығы бойынша міндеттемелер 5.070.632 3.979.227
Басқа да міндеттемелер 20 8.275.597 7.885.742
Капитал
Жарғылық капитал 21 82.837.204 82.837.204
Қосымша төленген капитал 21 25.730.293 24.912.791
Резервтік капитал 21 1.436.184 1.436.184
Шартты бөлу резерві 21 (9.605.611) (9.542.733)
Бөлінбеген пайда 5.951.642 3.141.505
Міндеттемелер мен капитал жиыны 298.933.878 282.812.764

ПАЙДА НЕМЕСЕ ЗИЯН ТУРАЛЫ ЕСЕП 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін, мың теңгемен

Ескерт. 2018 жыл 2017 жыл*
Тиімді мөлшерлемені пайдалана отырып есептелген пайыздық кірістер
Ақша қаражаты мен оның баламалары 1.486.056 1.953.413
Клиенттерге берілген несиелер 4.491.387 6.184.998
Инвестициялық бағалы қағаздар 173.417 -
6.150.860 8.138.411
Басқа да пайыздық кірістер
Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек 19.995.116 18.966.880
19.995.116 18.966.880
Пайыздық шығыстар
Акционердің алдындағы берешек (5.150.325) (5.990.768)
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар (4.859.740) (4.551.325)
Кредиттік ұйымдардың қаражаты (3.757.399) 3.555.199
Несиелік зияндар бойынша шығыстар 19 (2.818.840) (3.440.540)
Туынды қаржы активтерімен операциялар бойынша таза шығыстар - (786.945)
Шетел валютасындағы операциялар бойынша таза кірістер/(шығыстар) 469.670 (1.274.414)
Басқа да кірістер 23 970.887 1.024.387
Персонал шығыстары 24 (2.729.776) (2.620.500)
Басқа да операциялық шығыстар 24 (913.138) (1.034.092)
Клиенттерге берілген несиелерді түрлендіруден болған таза зиян 7 (664.681) (599.402)
Резервтерді құрудан және құнсыздануынан болған басқа да шығыстар 19 (189.906) (376.102)
Амортизация 10, 11 (231.506) (192.108)
Корпоративтік табыс салығы бойынша үнемділік 17 296.855 66.137
Бір жылғы пайда 6.728.372 3.572.220

ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ЕСЕП 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін, мың теңгемен

Ескерт. 2018 жыл 2017 жыл
Бір жылғы басқа да жиынтық кіріс - -
Бір жылғы жиынтық кіріс жиыны 6.728.372 3.572.220

МЕНШІКТІ КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ЕСЕП 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін, мың теңгемен

Жарғылық капитал Қосымша төленген капитал Резервтік капитал Шартты бөлу резерві Бөлінбеген пайда Жиыны
Бір жылғы жиынтық кіріс жиыны - - - - 3.572.220 3.572.220
Салықты шегере отырып, Акционерден әділ құны бойынша алынған қарыздарды бастапқы мойындаудан түскен кіріс (21-ескертпе) - 1.629.938 - - - 1.629.938
Жарияланған дивидендтер (21-ескертпе) - - - - (1.614.314) (1.614.314)
Салықты шегере отырып, бір жылғы шартты бөлу бойынша резерв (21-ескертпе) - - - (170.718) - (170.718)
9 ХҚЕС (IFRS) сәйкес қайта есептелген сальдо 82.837.204 24.912.791 1.436.184 (9.542.733) 2.795.490 102.438.936
Бір жылғы жиынтық кіріс жиыны - - - - 6.728.372 6.728.372
Салықты шегере отырып, Акционерден әділ құны бойынша алынған қарыздарды бастапқы мойындаудан түскен кіріс (21-ескертпе) - 817.502 - - - 817.502
Жарияланған дивидендтер (21-ескертпе) - - - - (3.572.220) (3.572.220)
Салықты шегере отырып, бір жылғы шартты бөлу бойынша резерв (21-ескертпе) - - - (62.878) - (62.878)
2018 жылдың 31 желтоқсанына 82.837.204 25.730.293 1.436.184 (9.605.611) 5.951.642 106.349.712

АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін, мың теңгемен

Ескерт. 2018 жыл 2017 жыл
Операциялық қызметтен болған ақша ағындары
Түскен пайыздар 22.968.078 23.717.641
Төленген пайыздар (9.941.005) (10.307.315)
Туынды қаржы активтерімен операциялар бойынша шығыстарды шегере отырып өткізілген кірістер - 42.121
Шетел валюталарымен операциялар бойынша кірістерді шегере отырып жұмсалған шығыстар (123.105) (107.662)
Қызметкерлерге төленген шығыстар (2.689.031) (2.788.270)
Басқа да төленген операциялық шығыстар (882.191) (995.693)
Басқа да түскен кірістер 453.882 318.740
Операциялық активтердің таза (көбеюі)/азаюы
Кредиттік ұйымдардағы қаражат - 532.728
Клиенттерге берілген несиелер 2.187.468 7.561.478
Қаржылық жалдау бойынша дебиторлық берешек (7.826.399) 17.276.929
Қосылған құн салығы мен өтелуге жататын басқа да салықтар (784.700) (1.232.312)
Берілген аванстар (4.644.534) (2.256.264)
Басқа да активтер (126.120) (794.817)
Операциялық міндеттемелердің таза көбеюі/(азаюы)
Алынған аванстар 792.588 1.052.974
Басқа да міндеттемелер (905.603) 445.659
Төленген корпоративтік табыс салығы (232.401) (293.319)
Инвестициялық қызметтен болған ақша ағындары
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу 10, 11 (211.840) (537.062)
Негізгі құралдарды өткізуден түскен түсім 795 4.526
Қаржылық қызметтен болған ақша ағындары
Акционерден қарыздардың түсуі 11.232.415 6.653.248
Акционерден алынған қарыздарды өтеу (22.971.379) (18.511.028)
Кредиттік ұйымдардан қарыздар алу 19.000.000 11.220.884
Кредиттік ұйымдардан алынған қарыздарды өтеу (17.617.865) (10.953.506)
Шығарылған борыштық бағалы қағаздардан түскен түсім 17.250.959 -
Акционерге төленген дивидендтер 21 (3.572.220) (1.614.314)
Айырбас бағамдары өзгерістерінің ақша қаражатына және олардың баламаларына әсері 2.202.417 (186.090)
Күтілетін несиелік залалдардың ақша қаражаты мен оның баламаларына әсері 5 (1.071) -
Жыл басындағы ақша қаражаты мен оның баламалары 5 41.239.167 22.989.891
Жыл соңындағы ақша қаражаты мен оның баламалары 5 44.798.305 41.239.167
Ақшалай емес операциялар
Корпоративтік табыс салығы бойынша ағымдағы активтердің басқа салықтар бойынша міндеттемелерге қарсы есепке алу - 300.000